måndag 2 november 2015

Framtidsutsikter för grundläggande Sva inom vuxenutbildningen

2012 presenterades nya kursplaner för grundläggande vuxenutbildning och därmed också för Svenska som andraspråk (Sva). När reformen trädde i kraft hade jag precis fått en ny tjänstefördelning, från att  ha undervisat på Sfi till att ta över kurser på grundläggande- och gymnasienivå i Sva. Det blev en dubbel uppgift för mig att samtidigt sätta mig in i både de gamla och de nya kursplanerna. De ämneskommentarer som finns är formulerade för grundskolans Sva-ämne och författade innan kursplanen för vux trätt i kraft. Samtidigt är det den som lärare hänvisas till via Skolverkets webbsida. Övrigt material som finns att tillgå är ett diskussionsunderlag som kom 2014 samt ett kommentarmaterial till kunskapskraven vilket även här är formulerat för grundskolan och där exempelvis värdeorden inte är de samma. Det kommentarmaterial som finns till vuxenutbildningens grundläggande kurser är samlade och där finns få kommentarer som rör ämnet svenska som andraspråk.

Vi är nog många som emellanåt famlat, vridit och vänt på alla formuleringar i arbetet med att tolka och använda detta styrdokument. Vem är eleven? Vad ska hen lära? Vad säger kursplanen? Var står eleven nu? När ska eleven lära? Hur ska målen uppnås? Var ska eleven lära, med vem och genom vad? Och vad betyder det egentligen att:
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt/välgrundat/välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommen­ tera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart/tillfredsställande/gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.  
En kursplan med många tolkningsmöjligheter, utan ämnesstöd som tex. ämneskommentarer, riskerar att urholka likvärdigheten vad gäller kunskaper med också bedömning och betyg. Sva är det ämne som har flest antal kursdeltagare på grundläggande nivå på vux. Risken för en bristande likvärdighet kan starkt kritiseras då det inte har funnits några nationella prov eller något som helst bedömningsstöd för grundläggande Sva. Arbetet har inte varit helt oproblematiskt, och jag är säker på att det är många fler än jag som varit ensam i ämnet i sin Kommun. För att stärka likvärdigheten är sambedömning viktigt och där har organisationerna ett stort ansvar att förverkliga ett sådant arbete såväl inom kommunen (där det är möjligt), över kommun- och länsgränser. Men frågan är om och i så fall hur likvärdigheten har kunnat hålla i hop på nationell nivå?

Det har inte varit möjligt att vända sig till de bedömningsstöd som finns för grundskolan och ämnet Sva. Det är två helt olika kursplaner där den ena tydligt är formulerad för vuxna och i jämförelse med grundskolans kursplan för Sva så finns det en tydligare inriktning mot arbetslivet i kursplanen för vuxna vilket tydligt visar sig redan i den inledande texten:
Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls­ och arbetslivet (LVUX12).
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (LGR11).
Min förhoppning är, ja för mitt hjärta klappar lite extra för grundläggande Sva, att de direktiv som Skolverket nu har fått gällande grundläggande Vux ska bidra till att lappa och laga de hål som uppstått. Grundläggande Vux har varit en bortglömd del av skolväsendet i Sverige och till viss del lämnats åt sitt öde. Det är inte bara en känsla jag länge haft utan den får också sitt stöd genom Gruv-utredningen som bland annat visade att de flesta kommuner saknar fastställda mål vad gäller organisation, styrning och uppföljning och där endast 6 av10 följer upp verksamheten. I och med den satsning som nu görs på kurser på grundläggande nivå inom vux, där ämnet Sva ska få helt nya kursplaner, hoppas jag också på att intresset för grundläggande vux ska höjas på alla nivåer, såväl på lokal- som nationell nivå. För grundläggande vux är en viktig del av utbildningsväsendet i Sverige.