måndag 12 oktober 2015

Symposium 2015 är över

Två intensiva dagar spenderade jag på Symposium 2015 tillsammans med Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk tillsammans med ca 900(!) andra intresserade. Symposiet erbjöd plenarföreläsningar men det fanns också utrymme att välja bland ett otal intressanta presentationer.

Under dessa dagar hann jag ta del av Ofelia Garcias "The Translanguaging Current in Language Education" som handlade om hur vi använder elevernas alla språk som resurser i undervisningen, om hur elevens modersmål, andraspråk och andra språkkunskaper bildar en helhet. Något jag fäste mig extra vid var den syn Garcias förmedlade vad gäller elevens språksystem, hur elevens ALLA språkkunskaper bildar ETT system.

Vidare lyssnade jag på Karen Schramm och "Follow up workshop about literacy development for adult L2 learners woth short formal schilling" där hon bland annat redogjorde för hur de inom LELEBE-projektet arbetat med att tillsammans med eleverna analysera vilka lärandestrategier som eleverna använde sig av och vilka som faktiskt fungerade samt hur man kunde vägleda eleven vidare för att utveckla och använda sig av strategier för språkinlärning.
 
En annan intressant föreläsning var Bosse Thoréns om "Kärnan i uttalsundervisning: Vad bör lärare prioritera" där han redogjorde för kärnegenskaper, om vad det är som vi i undervisningen bör fokusera på för att underlätta förståelsen. Något jag fäste mig vid var hans uppmuntran om att vi i utbildningen behöver jobba mer med perception och ljudvärden innan vi börjar med talet.
 
Jag hade också förmånen att lyssna till Sfi-lärarna Josefin Barkelius och Margareta Sjunnestrand som redogjorde för "Flippat klassrum och modersmålsstöd med digitala verktyg: Redovisning av två utvecklingsprojekt". De redogjorde för hur de idag flippar klassrummet med hjälp av egenproducerade filmer, och hur de skapat informationsfilmer på olika språk och delade med sig av sina tankar och erfarenheter av arbetet. Här kan du se sidan för Botkyrkaflipp.se.

Sveriges enda professor i vuxenpedagogik, Andreas Fejes, beskrev "Vuxenutbildningens mening och innehåll: Igår, idag och i framtiden. Han beskrev vilka det är som deltar i utbildningen samtidigt som han satte ord på vuxenutbildningens roll i samhället. En av de punkter som jag tyckte var mest intressant var hur konkurrensutsättningen inom vuxenutbildningen påverkat mål och mening med dagens vuxenutbildning. Fejes ställde också en ytterst relevant fråga om vad som hänt med vuxenutbildningens medborgar- och demokratiska uppdrag i motsats till att vuxenutbildning idag formas för anställningsbarhet.
 
Åsa Wedin hann jag också lyssna på och hon presenterade och problematiserade "Litteracitetsbegreppet i forskningen och som verktyg för andraspråksutbildning". En av kontrasterna hon diskuterade var att när vi pratar om andraspråkselever använder vi termer som analfabeter eller illiterata medan vi använder termer som läs- och skrivsvårigheter när vi pratar om elever med svenska som modersmål. Det finns en viktig poäng i det Wedin förmedlade och som jag tror kan ligga till grund för en kritisk diskussion i verksamheterna om hur vi beskriver våra elever.

Pauline Gibbons hade kommit hela vägen från Australien och pratade om "What Counts as Scaffolding? Implikations for Language Teaching and Learning". Hon visade oss lyssnare exepmel på skillnader mellan hjälp och stöttning i undervisningen.

Själv fick jag det hedervärda uppdraget att hålla i två föreläsningar och jag talade på temat "Individanpassad vuxenundervisning i grupp" där jag fick tillfälle att dela med mig av mina tankar och erfarenheter kring samarbetsinlärning, individanpassning och elevaktiva arbetssätt där eleverna görs till resurser för varandra i undervisningen och arbetssätt och uppgifter stimulerar och utmanar elevernas språkanvändning. I min undervisning är digitala verktyg ett naturligt inslag och jag fick tillfälle att redogöra hur jag använder dem i min undervisning. 

Theres Brännmark och Maria Bjerregaard i Aula Magna, Stockholms Universitet
Foto: Helena B
Det som ytterligare gav Symposiedagarna värde var alla de samtal som skedde före, mellan och efter de olika presentationerna. Jag har hunnit samtala och utbyta tankar med otroligt många personer,  lärarkollegor från norr till söder, projektledare, universitetslärare, forskare och representanter från Skolverket och utbildningsdepartementet. Att få befinna sig i den miljön med så många som engagerar sig för andraspråksundervisning och elever som lär på ett andraspråk bidrar verkligen till inspiration och reflektion.

Så tack till Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk för dessa innehållsrika dagar! Och tack för gåvan ni skänkte i mitt namn till Afrika Grupperna och ABDO så att organisationen kan fortsätta främja läsning genom bokleveranser till landsbygden och därmed bidra till att människor i Zimbabwe kan fortsätta öka sina kunskaper och sitt engagemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar