måndag 13 januari 2014

Summativa prov och studieteknik

Även om jag arbetar med vuxna elever är det viktigt att göra eleverna medvetna om strategier för lärandet. När man undervisar vuxna så har de med sig tidigare erfarenheter av utbildning och en syn på hur man lär sig. Eleverna har många gånger utvecklat en studieteknik som ibland är väldigt gynnsam och ibland behöver den utvecklas eller förfinas.

Att lyfta studieteknik i gruppen är något jag försöker göra med jämna mellanrum. Det blir då ofta en generell genomgång och eleverna brukar dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. Det kan handla om allt ifrån lässtrategier och ordinlärning till musik och te.

Ibland gör eleverna summativa prov. De visar vad eleven kan just nu, i den aktuella kontexten. De summativa proven ser jag som en viktig resurs att använda formativt och med detta menar jag att jag kan använda dem för att dra slutsatser om hur väl undervisningen fallit ut. Dessutom ser jag de summativa proven som en viktig utgångspunkt för att diskutera studieteknik på individnivå. Med avstamp i elevens resultat kan vi tillsammans prata om hur eleven faktiskt gör när han eller hon studerar. Återkopplingen kan handla om hur eleven kan göra för att effektivisera sina studier, hur man kan jobba med lässtrategier eller hur eleven kan jobba med nya ord. Ibland kan vi prata om aktivitet under lektionerna eller bena ut hur eleven faktiskt lär sig. Tänker eleven i ord eller bilder, på svenska eller på modersmålet? Ibland pratar vi om mindmaps, om att lyssna aktivt, använda det man just lärt sig eller så handlar samtalet om process, repetition och motivation.

Något som jag lärt mig är att det inte räcker att separera studieteknik som ett enskilt moment i undervisningen, istället måste det återkomma med jämna mellanrum. Trots det faller en del elever lätt tillbaka till det studiesätt som de bär med sig från tidigare studieerfarenheter och det betyder att jag även måste utvärdera min undervisning vad gäller studieteknik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar