tisdag 19 november 2013

Digitala verktyg


Att det råder någon form av digital revolution i skolorna har väl inte undgått någon. Antingen har man påbörjat ett arbete med att använda sig av digitala verktyg eller så står man i startgroparna för att göra det. En del har kommit långt och använder en rad avancerade digitala verktyg, men det finns också lärare som av olika anledningar inte nyttjar den digitala tekniken.  På mitt jobb ansvarar jag för två projekt som syftar till att höja en del av lärarnas digitala kompetens men också att utveckla en nätbaserad undervisning. Trots att jag ansvarar för dessa utvecklingsprojekt skulle jag vilja påstå att jag inte låtit mig svepas med till fullo av den digitala vågen. Eller har jag det?

I mitt klassrum på Komvux har vi inte möjlighet med 1:1. Däremot har eleverna tillgång till varsin dator varannan lektion. Ibland är jag faktiskt glad för att det ser ut som det gör. Kanske har min glädje har sin utgångspunkt i att jag själv inte har utvecklat tillräckliga kunskaper om digital teknik och att jag inte tagit del av forskning som visar att 1:1 leder till större måluppfyllelse.

En orsak till min glädje handlar att jag tycker att det är lättare att interagera öga:öga. Att observera elever som samtalar eller tar sig tid att fråga och hjälpa varandra ger mig information om deras aktuella kunskapsnivå och behov för fortsatt utveckling. Genom att samla in den typen av information kan jag också sätta upp riktlinjer för den kommande undervisningen.  Vad jag menar är att då mina vuxna elever inte hela tiden sitter gömda bakom sin skärm söker de mer spontant kontakt med varandra i klassrummet och de söker mer kontakt med mig när de behöver hjälp med att förstå ord, fraser, meningar eller texter.

Jag känner också en stor glädje över att ha tillgång till digital teknik eftersom den är ett hjälpmedel både för mig som lärare men också för eleven. För mig som lärare är det lättare att anpassa undervisningen till varje elev genom att använda en lärplattform. I lärplattformen finns elevernas samtliga arbeten samlade tillsammans med den framåtsyftande bedömningen. För eleven är lärplattformen ett verktyg som skapar struktur och ger möjlighet till ett större ansvarstagande och i viss mån självständighet. Genom tekniken kan jag dela dokument med eleverna, jag kan ge dem tillgång till lektioner och repetitionsmaterial som de kan hämta när helst de behöver det.

I mitt uppdrag känner jag också ett stort ansvar för att jag som lärare ska hjälpa eleverna att utveckla kunskaper i att använda ”modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, Lvux12). Skolan ska förbereda elever för framtiden, oavsett vad de tar sig för.  Vilken arbetsplats eller högskola använder sig inte av digital teknik idag?  Många elever, särskilt de yngre har anammat en digital livsstil där eleverna inte bara är konsumenter utan också producenter och skolan behöver utrusta eleverna med en digital kompetens i kombination med ett kritiskt, analytiskt och reflekterande tänkande. Men för att det inte ska bli en alltför stor digital klyfta behöver också de vuxenstuderande i varierade åldrar förses med kunskaper i att använda digital teknik. Ett annat av målen inom vuxenutbildningen är att eleven ska ges möjlighet att ”utveckla sin förmåga  att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser (Skolverket, Lvux12). I dagens digitala samhälle kan vi inte bortse från Internet som en digital lärresurs och källa till information. Elever ska alltså lära sig att söka och hantera information på Internet, och genom mitt ämne kan jag stärka elevens kunskaper i att hantera och värdera information.

Hur vi förpackar undervisningen är kanske i sig inte avgörande för högre måluppfyllelse, men när utbildning står i konkurrens med det som finns utanför skolan och på nätet tror jag att förpackningen kan påverka elevers intresse och motivation. För visst är det så att vi har ett ansvar att både motivera och stimulera elevers lärande. Men oavsett i vilken utsträckning vi väljer att använda digitala verktyg ska undervisningen ändå ta sin utgångspunkt i läroplan och ämnesplaner. Undervisningen ska också utgå från frågor som: Vilka är eleverna och vad ska x och x lära sig? Hur ska de lära sig och genom vad? Varför ska de lära sig? Och vilka är målen?

Vår digitala värld utvecklas i en rasande takt. Jag försöker men jag är rädd för att jag inte hänger med. Frågan som återstår och som jag inte kan besvara är i vilken omfattning jag måste hänga med?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar